Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Huntingtons Sykdom - Behandlingsformer -

How does HD progress over time?

Til tross for at HS er en progredierende sykdom, varierer graden av sykdomsutvikling fra person til person, og mange mennesker med HD klarer å leve uavhengig eller kun med mindre assistanse i mange år. Imidlertid vil HS til slutt føre til psykisk og fisisk ivaliditet,  som fordrer betydelig assistanse, enten i hjemmet eller ved en pleieinstitusjon.

Hvilke behandlingsformer er tilgjenglige for HD-pasienter?

Behandlingsmetoder for HS kan inndeles i to kategorier: de som er rettet mot å behandke sykdommens symptomer (som depresjon eller chorea) og de som er rettet mot å utsette den underliggende sykdomsutviklingen. Selv om det fortsatt ikke finnes en behandlingsform som har vist seg å bremse progesjonen eller å utsette sykdommens begynnelse, foregår det for tiden klinisk testing som har som mål å finne slike behandlingsmetoder.
 
Medicamenter  bør anvendes med stor grad av forsiktighet på personer med HS, fordi de kan være spesielt sensitive overfor bivirkinger. En person med HS kan respondere ulikt på samme medisinering i de ulike stadiene av sykdomsforløpet. Medisineringen bør derfor revurderes jevnlig. Generalt vil det fungere best med en tilmærmingsmåte som innbærer lave doser i begynnelsen, og deretter en gradvis forsiktig økning av dosene etter behov. Det ideelle er at medisineringen gis under tilsyn av en lege som har erfaring med behandling av HS-pasienter. Personer med HS kan ha vansker med å ta medisiner regelmessig. Det vil derfor være en god ide å gjøre opplegget for medisinering så enkelt som mulig, og anvende dosetter, eller, ved behov, sørge for at medisinen taes under tilsyn av en pleier.
Click these links for an up to date guideline on current expert practice in the treatment of chorea, irritability or perseveration:

International Survey-based Algorithms for the Pharmacologic Treatment of