Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
JHD - Kvalitativ Studie -

Bakgrund

Detta projekt följer på en kvalitativ studie som utfördes i Storbritannien av juvenil Huntington på föräldrar/vårdnadshavare. Syftet med den aktuella studien är att utvidga denna studie till att innefatta ett antal länder i hela Europa. Detta gör det möjligt för oss att förvissa oss om huruvida de team som identifieras i den första studien också framträder som viktiga teman i andra länder eller om de är idiosynkratiska för familjernas i Storbritanniens erfarenheter.  
 

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta .