Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Huntingtonin tauti - Hoidot -

Millainen on Huntingtonin taudin kulku?

Vaikka Huntingtonin tauti on etenevä sairaus, etenemisnopeus vaihtelee henkilöstä toiseen ja monien omatoimisuus säilyy vuosikausia, niin että jokapäiväisten asioitten hoitoon ei tarvita apua tai avun tarve on vain vähäistä. Lopulta Huntingtonin tauti kuitenkin aiheuttaa niin suuren fyysisen ja psyykkisen tilan heikkenemisen, että kotiin tarvitaan ulkopuolista apua tai hoivakodin tai muun hoitopaikan palveluja riittävän avun turvaamiseksi.

Mitä hoitoja Huntingtonin tautiin on?

Huntingtonin taudin hoidot voidaan jakaa kahteen ryhmään: oireitten, kuten masennuksen tai liikehäiriön lievittämiseen tähtäävät hoidot, ja taudin etenemisen hidastamiseen suunnatut hoidot. Vaikka tällä hetkellä ei olekaan tehokasta hoitoa sairauden etenemisen hidastamiseksi tai sen puhkeamisiän myöhentämiseksi, on koko ajan meneillään kliinisiä tutkimuksia sellaisten löytämiseksi.
 
Lääkehoitoja olisi Huntingtonia sairastaville käytettävä varovaisuudella, sillä he saattavat olla poikkeuksellisen herkkiä sivuvaikutuksille. Huntingtonia sairastava voi sairautensa eri vaiheissa reagoida eri lailla lääkkeisiin, joten potilaan lääkehoitojen sopivuus olisi säännöllisin välein arvioitava uudelleen. Yleisesti ottaen kannattaa aloittaa matalalla annoksella ja nostaa sitä vähitellen tarpeen mukaan. Parasta olisi, jos lääkehoito tapahtuisi Huntingtonin tautiin perehtyneen lääkärin valvonnassa ja neuvojen mukaan. Huntingtonia sairastavalle voi säännöllisen päivittäisen lääkityksen toteuttaminen olla vaikeaa, minkä vuoksi lääkityksen olisi hyvä olla mahdollisimman yksinkertainen. Lääkeannostelurasioitten käyttö on suositeltavaa ja tilanteen mukaan kannattaa antaa lääkityksen toteutus potilasta hoitavan henkilön huoleksi.
Click these links for an up to date guideline on current expert practice in the treatment of chorea, irritability or perseveration:

International Survey-based Algorithms for the Pharmacologic Treatment of